Dalgarno, Barney, Charles Sturt University, Australia