Fountain, Wendy, University of Tasmania, Australia