Akayoglu, Sedat, Bolu Abant Izzet Baysal University, Turkey