Shih, Wen-Ling, Cheng Shiu University, Taiwan, Province of China