Yip, Walker Yee-wing, The Hong Kong Institute of Education, Hong Kong