O'Reilly, Roisin, James Cook University, Australia