Shung, King Yin, The University of Hong Kong, Hong Kong