Shang, Hui-Fang, I-Shou University, Taiwan, Province of China