Oliveira, Eduardo, The University of Melbourne, Australia