Wardak, Dewa, The University of Sydney, Sydney, Australia, Australia