Sheffield, David, University of Derby, United Kingdom