Barnes, David G, Swinburne University of Technology, United Kingdom