Walker, Bethany L., Miami University, United States