Walker, Bethany L, Miami University, United States