Greig, A. (1987) “Australia, academia and the airwaves”, Australasian Journal of Educational Technology. Melbourne, Australia, 3(2). doi: 10.14742/ajet.2377.